HURTOWE CENY PALIW

2024-06-21 Emilianów Koluszki Małaszewicze Dębogórze Mościska Nowa Wieś Wielka Radzionków Wola Rzędzińska

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-06-21 Gutkowo Dębogórze Szczecin Gdańsk Koszalin

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-06-21 Emilianów Koluszki Mościska Nowy Dwór Mazowiecki Ostrów Wielkopolski Płock Nowa Wieś Wielka Piotrków Trybunalski Rypin Skarżysko Kościelne

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-06-21 Czechowice Łętownia Radzionków Trzebinia Widełka Wola Rzędzińska Boronów Jasło Strzemieszyce

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-06-21 Małaszewicze Lublin Sokółka Narewka

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-06-21 Bolesławiec Kawice Nowa Sól Poznań Schwedt Wrocław Rejowiec

*w stosunku do SPOT:  Orlen  LotosImporterów , producentów oraz hurtownie zainteresowane współpracą w zakresie dystrybucji towarów zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
2024-06-21 Orlen Lotos BP Anwim
Olej Napędowy - - - -
Benzyna Bezołowiowa 98 - - - -
Benzyna Bezołowiowa 95 - - - -
Olej Napędowy Arktyczny - - - -
Olej Napędowy Grzewczy - - - -

RODO

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Stronami niniejszej umowy są:

Polska Giełda Paliw Płynnych S.A. z siedzibą przy ul. Solec 18 lok B 21, 01-410  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000690040 , NIP: 1251660119 , REGON: 69804932000000 z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000,00 zł wpłaconym w całości , zwana w dalszej części “ Sprzedającym” lub “PGPP S.A.” lub " Przetwarzającym".

a

Użytkownik , zgodnie z podanymi podczas procesu rejestracji danymi pozwalającymi na identyfikację zwany w dalszej części Umowy  - “ Użytkownikiem”.

 

 

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Użytkownik  powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w postaci następujących danych :

a. imienia i nazwiska pracowników lub współpracowników,

b. adres zamieszkania,

c. numer PESEL

d. nr dowodu osobistego,

e. miejsce zatrudnienia,

f. dane identyfikujące pojazdy,

g. dane potrzebne do wystawienia faktury

h. innych dane konieczne do realizacji umowy,

w celu oraz w związku z realizacją wszystkich umów łączących strony (dalej jako Dane Osobowe). Powierzenie przetwarzania danych osobowych w trybie niniejszej umowy stanowi udokumentowane polecenie Użytkownika.

 

2. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych, dokonane na mocy niniejszej umowy, obejmuje uprawnienie Przetwarzającego do:

a. Otrzymywania Danych Osobowych od Użytkownika,

b. Wprowadzania Danych Osobowych do pamięci komputera,

c. Przechowywanie Danych Osobowych,

d. Zmiana Danych Osobowych,

e. Udostępnianie Użytkownikowi Danych Osobowych,

f. Usuwanie Danych Osobowych.

 

3. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem przekazywanych Danych Osobowych.

 

4. Powierzone Dane Osobowe zawierają informacje o osobach fizycznych. Powierzone Dane Osobowe nie zawierają szczególnej kategorii lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa.

 

5. Przetwarzający oświadcza, że będzie przetwarzał Dane Osobowe wyłącznie w celu i w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania Danych Osobowych.

 

§ 2

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzający oświadcza, że jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania Danych Osobowych zabezpieczył przekazane Dane Osobowe poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zabezpieczenie tych danych, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych Danych Osobowych oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane dotyczą.

2. Przetwarzający oświadcza, że posiada wszelkie informatyczne, organizacyjne, fizyczne oraz osobowe środki zabezpieczenia Danych Osobowych przed ich utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym zabraniem przez osoby trzecie oraz że środki te spełniają wymagania określone przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Przetwarzający zobowiązuje się:

a. Dołożyć najwyższej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych,

b. przetwarzać powierzone mu Dane Osobowe zgodnie z niniejszą umową oraz przepisami chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą,

c. dopuścić do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osoby pisemnie upoważnione przez Przetwarzającego oraz prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

d. zachować i zapewnić zachowanie w tajemnicy Danych Osobowych – zarówno w trakcie wykonywania niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu;  dotyczy to także zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania

Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy.

4. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Użytkownika o:

a. każdym żądaniu udostępnienia Danych Osobowych właściwemu organowi lub instytucji,

b. każdym żądaniu osoby, której Dane Osobowe przetwarza

c. każdym nieupoważnionym dostępie do Danych Osobowych lub zagrożeniu uzyskania takiego dostępu,

d. przeprowadzeniu przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub inny organ, powołany do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem) kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych i jej wynikach oraz o innych czynnościach organów władzy publicznej dotyczących tych danych,

e. a także, w miarę posiadanej wiedzy i możliwości, pomagać Użytkownikowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, zgłoszone w zakresie wykonywania przysługujących jej praw.

5. Przetwarzający zobowiązany jest - w miarę posiadanej wiedzy i możliwości - wspierać Użytkownika w realizacji obowiązków określonych w art. 32 - 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Użytkownik ma prawo do żądania składania przez Przetwarzającego pisemnych wyjaśnień dotyczących wykonywania niniejszej umowy, w tym prawo do żądania udostępnienia wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa.

7. Przetwarzający jest uprawniony do powierzenia przetwarzania Danych Osobowych podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody Użytkownika, w takim zakresie w jakim jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, na co Użytkownika niniejszym wyraża zgodę.

8. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej umowy polecenie wydane Przetwarzającemu przez Użytkownika lub inną okoliczność związaną z przetwarzaniem Danych Osobowych prowadzą do naruszenia przepisów prawa, Przetwarzający niezwłocznie informuje o tym Użytkownika.

§ 3

Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

 

2. W każdym przypadku niniejsza umowa przestaje natychmiast obowiązywać, jeżeli ustanie cel przetwarzania Danych Osobowych, określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

 

3. W żadnym razie niniejsza umowa nie może zostać rozwiązana (w jakikolwiek sposób) w trakcie obowiązywania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

 

§ 4

Obowiązki Przetwarzającego po rozwiązaniu umowy

 

1. W przypadku ustania niniejszej umowy z jakichkolwiek przyczyn Przetwarzający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, usunie z własnych systemów informatycznych oraz zniszczy Dane Osobowe przechowywane na własnych nośnikach danych lub w wersji papierowej oraz ich kopie zapasowe.

 

2. Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się analogicznie w przypadku usunięcia jedynie części powierzonych Danych Osobowych (np. w razie zwolnienia pracownika).

 

 

 

MASZ PYTANIA?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

502 404 606

Polska Giełda Paliw Płynnych S.A.

Warszawa 00-410 Solec 18 lok. B21

biuro@pgpp.pl

NIP 1251660119

DPC.DPC-2.4113.187.2019.MJ