HURTOWE CENY PALIW

2024-06-21 Emilianów Koluszki Małaszewicze Dębogórze Mościska Nowa Wieś Wielka Radzionków Wola Rzędzińska

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-06-21 Gutkowo Dębogórze Szczecin Gdańsk Koszalin

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-06-21 Emilianów Koluszki Mościska Nowy Dwór Mazowiecki Ostrów Wielkopolski Płock Nowa Wieś Wielka Piotrków Trybunalski Rypin Skarżysko Kościelne

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-06-21 Czechowice Łętownia Radzionków Trzebinia Widełka Wola Rzędzińska Boronów Jasło Strzemieszyce

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-06-21 Małaszewicze Lublin Sokółka Narewka

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-06-21 Bolesławiec Kawice Nowa Sól Poznań Schwedt Wrocław Rejowiec

*w stosunku do SPOT:  Orlen  LotosImporterów , producentów oraz hurtownie zainteresowane współpracą w zakresie dystrybucji towarów zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
2024-06-21 Orlen Lotos BP Anwim
Olej Napędowy - - - -
Benzyna Bezołowiowa 98 - - - -
Benzyna Bezołowiowa 95 - - - -
Olej Napędowy Arktyczny - - - -
Olej Napędowy Grzewczy - - - -

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną , zakupu oferowanych towarów oraz usłóg transportowych za pośrednictwem strony internetowej www.pgpp.pl

 

I. Postanowienia ogólne; definicje

1.Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin) określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, świadczonych przy wykorzystaniu strony www.pgpp.pl  której właścicielem jest Polska Giełda Paliw Płynnych S.A. 01-410 Warszawa ul. Solec 18 lok B21 NIP 1251660119 REGON 368049320 KSR 0000690040

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Usługodawca – Polska Giełda Paliw Płynnych S.A.

a) Strona – strona internetowa, dostępna pod adresem www.pgpp.pl   i na jej podstronach;

b) Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – świadczone przez Usługodawcę usługi, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

c) Usługobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę

3. Usługodawca podaje następujące dane do kontaktu:

a) adres: 01-410 Warszawa ul. Solec 18 lok B21

b) adres poczty elektronicznej: biuro@pgpp.pl

c) telefon kontaktowy 22 251 24 25

 

II. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną:

a) udostępnianie Usługobiorcom stron i podstron ;

b) udostępnianie Usługobiorcom formularzy kontaktowych ;

c) udostępnia możliwości składania zamówień na towary oferowane przez Polską Giełdę Paliw Płynnych S.A. ;

d) udostępnianie Usługobiorcom przeglądarki notowań SPOT ;

e) udostępnianie Usługobiorcom sekcji oferującej treści związane z rynkami paliw ;

f) udostępnianie Usługobiorcom sekcji oferującej treści związane z rynkiem nieruchomości ;

g) udostępnianie Usługobiorcom sekcji oferującej treści związane z wydarzeniami branżowymi rynku paliw ;

h) udostępnianie Usługobiorcom sekcji oferującej możliwość zapisania się na bezpłatną wysylkię wiadomości z treściami ;

i) działanie Biura Obsługi Klienta  e-BOK ;

 

2. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną są świadczone na rzecz Usługobiorców bezpłatnie w wyjątkiem realizacji zamówień składanych na towary ofertowane przez Polską Giełdę Paliw Płynnych S.A.

 

3. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:

a) dostęp do sieci Internet;

b) przeglądarka internetowa;

c) aktywne konto e-mail.

d)    posiadanie statusu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą , prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną utworzoną i działającą zgodnie z przepisami prawa

e)    posiadanie aktywnego numeru telefonu

 

4. Dostęp do Strony lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Usługodawca nie daje gwarancji dostępu do Strony, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Usługodawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Strony, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

 

5. Usługobiorca korzystając z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z nich w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 200r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.);

b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony i podstron Strony niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej (spam);

c) korzystania z nich w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników sieci oraz dla Usługodawcy;

d) korzystania z nich w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

6. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania (wprowadzania do Internetu przy wykorzystaniu Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę) treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy treść taka skierowana jest do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców, w szczególności treści:

a) naruszających dobra osobiste osób trzecich,

b) naruszących prawa własności intelektualnej osób trzecich,

c) naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich,

d) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji,

e) dyskryminujących lub nawołujących do dyskryminacji na jakimkolwiek tle,

f)   wzywających lub namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

 

7. W razie naruszenia postanowienia ust. 6 Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Usługobiorcy dostępu do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

 

8. Na nieprawidłowe świadczenie przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługobiorca może złożyć reklamację do Usługodawcy, wysłaną na adres e-mail Usługodawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Usługobiorca składa reklamację). Usługodawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Usługobiorcy nie pozbawia Usługobiorcy uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

 

9. Zamieszczone na stronach portalu internetowego prowadzonego przez Polską Giełdę Paliw Płynnych S.A. w ramach domeny https://pgpp.pl/  materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, jest zabronione. 

 

III. Pliki cookies

 1. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony, Strona może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz uzyskiwać do nich dostęp.

 2. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorcy zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na Stronę. Wyłączenie tej informacji traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie plików cookies.

 3. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Usługobiorca wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.

 4. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Usługobiorcę przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze Strony.

 5. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Usługobiorcy zależy od stosowanej przez Usługobiorcy przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Usługobiorca powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.

 6. Przetwarzane przez Stronę cookies nie zawierają danych osobowych Usługobiorców.

 7. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie, to jest od dnia 24-04-2019 r.

 2. Regulamin może ulec zmianie.

 3. Wszelkie materiały zamieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Usługodawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze Strony stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, wynikająca z realizacji, brakiem realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Usługodawcy i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Usługobiorcy.

 

MASZ PYTANIA?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

502 404 606

Polska Giełda Paliw Płynnych S.A.

Warszawa 00-410 Solec 18 lok. B21

biuro@pgpp.pl

NIP 1251660119

DPC.DPC-2.4113.187.2019.MJ