HURTOWE CENY PALIW

2024-07-19 Emilianów Koluszki Małaszewicze Dębogórze Mościska Nowa Wieś Wielka Radzionków Wola Rzędzińska

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-07-19 Gutkowo Dębogórze Szczecin Gdańsk Koszalin

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-07-19 Emilianów Koluszki Mościska Nowy Dwór Mazowiecki Ostrów Wielkopolski Płock Nowa Wieś Wielka Piotrków Trybunalski Rypin Skarżysko Kościelne

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-07-19 Czechowice Łętownia Radzionków Trzebinia Widełka Wola Rzędzińska Boronów Jasło Strzemieszyce

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-07-19 Małaszewicze Lublin Sokółka Narewka

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-07-19 Bolesławiec Kawice Nowa Sól Poznań Schwedt Wrocław Rejowiec

*w stosunku do SPOT:  Orlen  LotosImporterów , producentów oraz hurtownie zainteresowane współpracą w zakresie dystrybucji towarów zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
2024-07-19 Orlen Lotos BP Anwim
Olej Napędowy - - - -
Benzyna Bezołowiowa 98 - - - -
Benzyna Bezołowiowa 95 - - - -
Olej Napędowy Arktyczny - - - -
Olej Napędowy Grzewczy - - - -

OWW

Ogólne Warunki Współpracy

Stronami niniejszego dokumentu są:

Polska Giełda Paliw Płynnych S.A. z siedzibą przy ul. Solec 18 lok B 21, 01-410  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000690040 , NIP: 1251660119 , REGON: 69804932000000 z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000,00 zł wpłaconym w całości , zwana w dalszej części “ Sprzedającym” lub “PGPP S.A.” lub " Przetwarzającym".

a

Użytkownik akceptujący w ramach ścieżki zakupowej lub procesu rejestracji niniejszy dokumenty.

 

1 - Użytkownik dokonujący złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu www.pgpp.pl zobowiązuje się do dokonania zakupu towarów zgodnie z uzupełnionym przez Użytkownika formularzem zamówień.

 

2 -  W przypadku pojawienia się istotnych okoliczności mających wpływ na rynek paliw w tym zmiany warunków zakupowych posiadanych u dostawców lub gdy PGPP S.A. nie jest w stanie zapewnić Kupującemu opustów przedstawionych w procesie uzupełniania formularza zamówienia online ,  Sprzedający ma prawo zmienić warunki sprzedaży w szczególności wartość netto zamawianych towarów. Sprzedający poinformuje Kupującego o takiej zmianie telefonicznie lub pisemnie.

 

3 - W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt. 2 oraz braku zgody  Kupującego na zmianę warunków cenowych , PGPP S.A. dokonuje :

- niezwłocznego zwrotu środków płatniczych

- wystawienia f-vat korakta jeśli zachodzi taka konieczność 

 

4 - PGPP S.A. może odstąpić od złożonego przez Użytkownika zamówienia bez podania przyczyny.

 

5 - PGPP S.A.  jest gwarantem, że jakość sprzedawanych towarów będzie zgodna z obowiązującymi Polskimi Normami.

 

6 - Użytkownik dokonując złożenia zamówienia na towary oferowane przez PGPP S.A. dokonuje wskazania:

- wskazania ilości zamawianego towaru

- rodzaju zamawianego towaru

- lokalizacji lub bazy wydania towaru

- dokonuje wyboru w zakresie ścieżki zakupowej determinującej podmiot realizujący dokonanie faktycznej czynności sprzedaży

- podaje preferowany termin rezerwacji towaru

 

7 - PGPP S.A. nie gwarantuje niezmienności warunków cenowych dla zamówień które to nie zostały odebrane we wskazanym przez Użytkownika terminie rezerwacji. W przypadku powstania okoliczności które to uniemożliwiają Użytkownikowi dokonanie odbioru towaru we wskazanym terminie , powinien On dokonać niezwłocznego poinformowania PGPP S.A. o powstałych okolicznościach. Działanie takie może uchronić Użytkownika od powstania sytuacji zmiany ceny zamówienia z powodu odbioru zamówionej partii towaru w innym terminie. Treść niniejszego paragrafu nie jest traktowana jako okoliczności opisane w paragrafie nr 2 zaś wystąpienie powyższych okoliczności jest podstawą do wystawienia przez PGPP S.A. korekty f-vat lub f-vat uwzględniającej różnicę w cenie towarów.

 

8 - Warunki cenowe przyjęte na fakturze będą uważane za zaakceptowane przez Kupującego i ostateczne, jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania faktury Kupujący nie zgłosi

Sprzedającemu pisemnych zastrzeżeń w tym zakresie.

 

9 -  Reklamacje powinny być składane na piśmie w ciągu max. 72 godzin od odbioru towaru na adres poczty elektronicznej biuro@pgpp.pl .

 

10 - PGPP S.A. w przypadku złożenie reklamacji po przekroczeniu terminu 72 godzin od odbioru towaru może odmówić rozpatrzenia reklamacji.

 

11 -  Podstawą rozpatrzenia reklamacji jakościowej w wypadku dostawy transportem Sprzedającego lub przewoźnika, może być jedynie próbka paliwa pobrana bezpośrednio z cysterny przewoźnika podczas rozładunku w obecności przedstawiciela Sprzedającego. W wypadku odbioru towrów dokonywanych przez Kupującego jego środkami transportu podstawą reklamacji jest świadectwo jakości wydane Kupującemu na bazie do odbieranej partii towarów,

 

12 - Kupujący oświadcza, że w wypadku zakupu „oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych” , produkt ten przeznaczony będzie do celów opałowych lub do dalszej sprzedaży na cele opałowe.

 

13 - Strony oświadczają, iż są świadomi obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także zobowiązują się do realizacji obowiązków z nich wynikających.

 

14 - Kupujący powierza PGPP S.A. dane osobowe pracowników lub osób współpracujących w zakresie niezbędnym do realizacji składanych zamówień. W szszczególności imiona , nazwiska , nr pesel ,nr dowodów osobistych , numery innych dokumentów uprawniających do dokonania odbioru towarów , numery rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do odbioru zamówionych towarów oraz inne dane zaś PGPP S.A. w ramach przekazywanych ww. danych , w przypadku brania udziału podmiotów trzecich w procesie realizacji składanych zamówień będzie dokonywać przekazywania powierzonych danych w zakresie umożliwiającym realizację danego zamówienia.

 

MASZ PYTANIA?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

502 404 606

Polska Giełda Paliw Płynnych S.A.

Warszawa 00-410 Solec 18 lok. B21

biuro@pgpp.pl

NIP 1251660119

DPC.DPC-2.4113.187.2019.MJ